loading Enviant...

Llistat de Documents

Faci clic al títol per veure el detall del document

Publicada al BOP num. 153 de 17 de desembre de 1992

Publicada al BOP núm. 198 de 14 d'octubre de 2010

La present ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generats en les obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, per tal de garantir la preservació del paisatge i de la naturalesa.

Aquesta ordenança té per objectiu regular la gestió dels residus municipals i establir les condicions en les quals l’Ajuntament de Figueres ha de prestar i l’usuari ha d’utilitzar el servei de recollida de residus municipals, i altres residus la gestió dels quals correspongui als ens locals.

Publicat al BOP núm. 19 de 26 de gener de 2007

El Consell Municipal de la Joventut de Figueres és un organisme adscrit a la regidoria que tingui competència en matèria de joventut. Aquí en pots consultar els estatuts

L’Ajuntament de Figueres, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana, vol contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els ciutadans i ciutadanes de la comunitat figuerenca.

Reglament d'obligat compliment per a totes aquelles obres en què s'hagi de fer una rasa o una cata a la via pública.

L'objectiu d'aquesta ordenança és regular tant la incorporació com la utilització de sistemes d'estalvi d'aigua

Text refós de l'Ordenança reguladora dels establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic de Figueres (locutoris)

Ordenança reguladora del domini públic atorgat per l’Ajuntament sobre horts ecològics de titularitat municipal al terme de Figueres

La present Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda ambulant i el comerç no sedentari de forma no habitual al terme municipal de Figueres.

El Reglament Orgànic Municipal regula l'organització i el funcionament de l'Ajuntament, així com l'estatut dels membres que l'integren i els drets d'informació i participació ciutadana dels veïns i entitats d'aquest Municipi.

Tarifes de serveis funeraris per a l'exercici 2017

L'objecte d'aquesta ordenança és, establir els objectius de qualitat ambiental en el marc de la legislació vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut i urbanística, com també regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions.

Ordenança reguladora del del règim d'autorització per a l'ocupació de la via pública vinculada a establiments comercials (taules,cadires i similars). Publicada al BOE núm. 246 de 27 de desembre de 2018

Reglament dels cementiris de Figueres

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 6 d'abril de 2021

Ordenança reguladora dels serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram, recollida de residus i deixalleria

Mapa de capacitat acústica de la ciutat

Text complet i diligenciat de les Ordenances Fiscals per a l'exercici vigent

© Ajuntament de Figueres 2012 · Plaça Ajuntament, 12 - Avda. Salvador Dalí, 107 | 17600 Figueres - Alt Empordà | Tel. 972 032 200 | Mapa Web |