loading Enviant...

Trāmits

EMPADRONAMENT

Donar d’alta al padrķ municipal d’habitants els nou nats

[+]

Donar d'alta en el padrķ d'habitants els nous residents del municipi que provenen d’altres municipis o altres paīsos.

[+]

Modificar les dades del padrķ municipal d’habitants per canvi de domicili dins del municipi de Figueres

[+]

Donar de baixa del padrķ d'habitants per retorn definitiu al país d'origen.

[+]

Donar de baixa del padrķ d'habitants una persona per defunciķ d'aquesta.

 

[+]

Donar-se de baixa del padrķ d'habitants per canvi de residčncia a un altre municipi d'Espanya.

 

[+]

Notificaciķ a l’Ajuntament de la modificaciķ de dades personals del padrķ d’habitants relatives a DNI, nivell d’estudis o rectificaciķ de noms o cognoms (no inclou el canvi de domicili)

[+]

Celebraciķ de la cerimōnia de casament civil a la sala de plens de l’Ajuntament de Figueres i oficiats per l’Alcalde de la ciutat o regidor en qui delegui. El dia de la setmana fixat per a celebrar aquests actes és el divendres al migdia.

[+]

El cens electoral conté la inscripciķ d’aquells que reuneixen els requisits per a ser elector i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. La gestiķ i competčncia del cens electoral recau en la Delegaciķ Provincial a Girona de l’Oficina del Cens Electoral (OCE) de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

L’objecte del trāmit és que els veīns puguin presentar reclamacions als Cens Electoral a les oficines de l’Ajuntament, el qual les adreįarā a l’OCE per a la seva resoluciķ. 

[+]

Alta en el padrķ d’habitants dels nous residents del municipi que declaren no estar empadronats en cap altre municipi.

[+]
ENTITATS I PROVEIDORS

Inscripciķ al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes a associacions, entitats, agrupacions i societats. Les entitats que formen part del Registre Municipal d’Entitats gaudiran dels drets següents:

a) Rebre ajuts econōmics i usar els mitjans públics municipals.

b) Rebre informaciķ directa dels assumptes que sķn del seu interčs.

c) Participar en els ōrgans municipals en els termes que estableix el ROM. 

[+]

Inscripciķ com a entitat membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperaciķ al Desenvolupament.

[+]

Autoritzaciķ a l'Ajuntament per a la realitzaciķ de transferčncies bancāries a favor de l'interessat

[+]

Sol.licitud de permís per realitzar activitats i festes a la via pública amb un aforament māxim previst de 500 persones

 

[+]
ESTRANGERS

Document que dķna fe del nombre de persones que figuren empadronades en un domicili i de les seves característiques físiques d’habitabilitat.

 

Aquest certificat és demanat per immigrants que ja tenen permís de residčncia i desitgen reagrupar els familiars directes (habitualment fills, cōnjuges i pares) en l’esmentat domicili. 

[+]

Els dos cursos (C i B) constitueixen un suport inicial al procés d'arribada i incorporaciķ al nou entorn sociocultural i laboral per tots aquells nou veīns de la ciutat

[+]

Servei d’atenciķ de consultes i trāmits en matčria d’estrangeria. Sol·licitud de permisos, reagrupament familiar, renovacions i visats.

[+]

L’administraciķ competent per tramitar els processos d’arrelament social és la Subdelegaciķ del Govern, perō un dels requisits per obtenir aquest permís és un informe que realitza la Generalitat de Catalunya en base a la informaciķ que proporcionen els ajuntaments.  

 

[+]

L’administraciķ competent per tramitar els processos d’integraciķ social és la Subdelegaciķ del Govern, perō un dels requisits per obtenir aquest permís és un informe que realitza la Generalitat de Catalunya en base a la informaciķ que proporcionen els ajuntaments. 

 

[+]

Es tracta d'un informe preceptiu per a la renovaciķ de les autoritzacions de residčncia per reagrupament familiar en cas de canvi de domicili. El sol·licitant és l'estranger reagrupant que ha canviat de domicili habitual respecte el que va acreditar per obtenir el reagrupament.

 

[+]

Sol·licitud d'accés i del certificat de primera acollida, que atorga la Generalitat de Catalunya

[+]

L'objectiu central és oferir un programa de formacions per facilitar l'autonomia personal, l'acollida i l'integraciķ de les persones immigrades, refugiades i catalanes retornades. El servei es porta a terme per la col·laboraciķ de l'Ajuntament de Figueres amb la Generalitat de Catalunya

-->
GUALS

Sol·licitud de llicčncia per l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles privats.

[+]

L’objecte d’aquest procediment és el canvi de titular d’un gual permanent sempre que aquest no canviī de lloc.

[+]

L’objecte d’aquest procediment és el canvi d’ubicaciķ d’un gual permanent sempre que no hi hagi també un canvi de titular.

[+]
1  2  3  4  5     
© Ajuntament de Figueres 2012 ˇ Plaįa Ajuntament, 12 - Avda. Salvador Dalí, 107 | 17600 Figueres - Alt Empordā | Tel. 972 032 200 | Mapa Web |