loading Enviant...

Trāmits

GUALS

Sol·licitud de baixa de guals permanents.

 

[+]
GUĀRDIA URBANA

Els ciutadans que han estat sancionats per la Guārdia Urbana per infraccions de l'Ordenanįa de Circulaciķ tenen dret a presentar un recurs en el termini assenyalat.

[+]

Aquest procediment permet registrar la possessiķ d'una arma de la 4a categoria (aire comprimit), segons el Reglament d'armes vigent.

[+]
IMPOSTOS

Concessiķ d’una bonificaciķ en el rebut de l’IBI de cara a afavorir les unitats familiars que acreditin la condiciķ de família nombrosa.

 

[+]

És la concessiķ d’una bonificaciķ en la tarifa d’escombraries i aigua de cares a afavorir les unitats familiars que acreditin escassa capacitat econōmica.

[+]

És la concessiķ d’una bonificaciķ en la tarifa de subministrament d’aigua potable de cares a afavorir les unitats familiars que acreditin la condiciķ de família nombrosa o monoparental.

 

[+]

L’Ajuntament concedeix una bonificaciķ de la quota de l’impost sobre vehicles de tracciķ mecānica pels vehicles histōrics, en funciķ d’allō disposat a les Ordenances Fiscals, prčvia sol·licitud dels interessats.

[+]

Les persones que acreditin un grau de disminuciķ igual o superior al 33% poden demanar l’exempciķ (gratuītat) de l’impost de circulaciķ, sempre que el vehicle estigui adaptat per a persones amb mobilitat reduīda o bé que sigui d’us exclusiu de la persona disminuīda. 

 

[+]

L’Ajuntament concedeix la exempciķ de l’impost sobre vehicles de tracciķ mecānica a tractors, remolcs, semiremolcs i maquināria agrícola. El vehicle ha de disposar de la Cartilla d'Inspecciķ Agrícola o bé del certificat de la Generalitat de Catalunya d'inscripciķ del vehicle al registre de maquināria agrícola. 

 

[+]

És el trāmit pel qual es canvia de nom el rebut de la contribuciķ urbana.

[+]

Sol·licitud d’ajornament de tributs.

[+]

L'Ajuntament concedeix una bonificaciķ de la quota de l’impost sobre vehicles de tracciķ mecānica pels vehicles següents: ciclomotors o motocicletes elčctriques i turismes elčctrics o híbrids elčctrics.

[+]

Tramitaciķ de l'exempciķ fiscal per a aquelles entitats sense ānim de lucre acollides al rčgim fiscal especial establert a la Llei 49/2002

[+]

Autoritzaciķ de cārrec de rebuts en un compte corrent

[+]

Instruccions per a presentar escriptures de canvis de titularitat per liquidar i pagar la plusvalua

[+]

-->

Instruccions per a presentar la documentaciķ de vehicles per a donar-los d'alta a la DGT

[+]

-->

Declaraciķ del domicili a efectes fiscals per a la notificaciķ d'avisos de pagament, rebuts, etc.

[+]
INSTĀNCIES GENERALS

Formularis tipus de l'Ajuntament de Figueres en format PDF o editables en word i de consentiment de notificaciķ electrōnica

[+]
LLICČNCIES D'ACTIVITATS

Mitjanįant la comunicaciķ d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tčcnic l’interessat posa en coneixement de l’Administraciķ l’inici  o modificaciķ substancial d’una activitat econōmica de les incloses a la Llei de facilitaciķ econōmica

[+]

(c) Ajuntament de Figueres 2021

-->

Aquest procediment té per objecte tramitar i resoldre l’autoritzaciķ administrativa preceptiva per a la instal·laciķ de rčtols i tendals a les faįanes d’establiments comercials.  

[+]

Aquest procediment té per objecte comunicar, amb carācter previ al seu inici, l’obertura d’activitats compreses en l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenciķ i control ambiental de les activitats.

[+]

Aquest procediment té per objecte autoritzar l’obertura d’activitats compreses en l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenciķ i control ambiental de les activitats.

[+]

Aquest procediment té per objecte autoritzar l’obertura de les activitats sotmeses a l’article 95 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

[+]
1  2  3  4  5     
© Ajuntament de Figueres 2012 ˇ Plaįa Ajuntament, 12 - Avda. Salvador Dalí, 107 | 17600 Figueres - Alt Empordā | Tel. 972 032 200 | Mapa Web |